ലോജിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സസ്

ലോജിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സസ്

ലോജിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സസ് എന്താണ്?

ലോജിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സസ് എന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റ് സെക്ടറിലെ കരിയറുകളിലേക്ക് വിദ്യാർഥികളെ ഒരുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയാണ്. ഈ കോഴ്സുകൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും പ്രവാഹത്തിന്റെ ഉത്ഭവം മുതൽ ഉപഭോഗ സ്ഥലം വരെയുള്ള പ്ലാനിംഗ്, നടപ്പാക്കൽ, നിയന്ത്രണം എന്നിവയെ പറ്റിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ്, ഗതാഗതം, വെയർഹൗസിംഗ്, സപ്ലൈ ചെയിൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്നിവ പ്രധാന മേഖലകളാണ്. ആഗോളതലത്തിലും ദേശീയതലത്തിലുമുള്ള സപ്ലൈ ചെയിനുകളുടെ സങ്കീർണതകളെ മനസ്സിലാക്കി കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തനങ്ങളെ നടത്താൻ വിദ്യാർഥികളുടെ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

വിവിധ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ജോലികൾ

ലോജിസ്റ്റിക്സ് രംഗത്ത് വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളും താല്പര്യങ്ങളുമുള്ളവർക്ക് ഉപയുക്തമായ പലതരം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ഇവിടെ ചില പ്രമുഖ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ജോലികൾ പരാമർശിക്കുന്നു:

ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജർ: സാധനങ്ങളുടെയും ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും ചലനം, വിതരണം, സംഭരണം എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. റൂട്ടുകൾ പ്ലാന് ചെയ്യൽ, ബജറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, സമയപ്രമാണിത ഡെലിവറി ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇവർക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്.

സപ്ലൈ ചെയിൻ അനലിസ്റ്റ്: സപ്ലൈ ചെയിൻ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഡാറ്റാകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് പ്രതിസന്ധികളും മെച്ചപ്പെടുത്തൽ സാധ്യതകളും കണ്ടെത്തുന്നു.

വെയർഹൗസ് മാനേജർ: ഒരു വെയർഹൗസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ്, ജീവനക്കാരുടെ ഷെഡ്യൂളിംഗ്, സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ട്രാൻസ്‌പോർട്ടേഷൻ കോഡിനേറ്റർ: ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഷിപ്പ്മെന്റ് നടത്തുന്നു, സേവന ദാതാക്കളുമായി കോഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് സാധനങ്ങളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കാര്യക്ഷമമായി നീക്കുന്നു.

ഇൻവെന്ററി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്: ഇൻവെന്ററി നിയന്ത്രണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ലെവലുകൾ യോജിപ്പിച്ച് നിലനിർത്തുന്നു.

ശമ്പള വിവരങ്ങൾ

ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലയിൽ ജോലിക്കുള്ള ശമ്പളം ജോലിയുടെ സ്വഭാവം, അനുഭവം, ഭൌഗോളിക സ്ഥാനം എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി വ്യത്യസ്തമാണ്. പൊതുവെ, പ്രാരംഭ തല സ്ഥാനങ്ങളിൽ വാർഷികം 2.5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കും, ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജർമാർ പോലുള്ള അധിക പരിചയസമ്പന്നരായ റോളുകൾ വാർഷികം 6 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നു. ബോണസുകൾ, ലാഭപങ്കാളിത്തം എന്നിവ അധിക പ്രതിഫലനത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ നൽകുന്നു.

6 മാസത്തെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സുകൾ

ലോജിസ്റ്റിക്സ് രംഗത്തേക്ക് ഒരു കരിയർ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, 6 മാസം ദൈർഘ്യമുള്ള കോഴ്സുകൾ അവശ്യമായ അറിവും കഴിവുകളും നൽകുന്നു. ഈ കഠിനമായ പരിപാടികൾ പൊതുവെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഓപ്പറേഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ, ബേസിക് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ്, ഇൻവെന്ററി നിയന്ത്രണം, ലോജിസ്റ്റിക്സ് നിയമ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കോഴ്സുകൾ പ്രാരംഭ തല സ്ഥാനങ്ങളിലോ മറ്റ് കരിയർ പാതകളിൽനിന്ന് ലോജിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് മാറാനുള്ളവര്ക്കോ ഉത്തമമായ ഓപ്ഷനാണ്.

12 മാസത്തെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സുകൾ

6 മാസത്തെ കോഴ്സുകളേക്കാൾ വ്യാപകമായി ഒരു വർഷത്തെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഓരോ ഘടകത്തിലും ആഴത്തിൽ കടന്നാരായിക്കുന്നു. ഉന്നത ഗതാഗത മാനേജ്മെന്റ്, സ്ട്രാറ്റജിക് സോഴ്സിംഗ്, ഗ്ലോബൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിലെ ടെക്നോളജി എന്നിവയിലുള്ള മൊഡ്യൂളുകൾ പതിവായി ഈ കോഴ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. 12 മാസം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റിലും സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിലും നിരീക്ഷക സ്ഥാനങ്ങളിലും മാനേജീരിയൽ റോളുകളിലും നന്നായി ഒരുങ്ങും.

എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാം

ലോജിസ്റ്റിക്സ് രംഗത്ത് കരിയർ തുടങ്ങാനോ നിലവിലെ കരിയർ മെച്ചപ്പെടുത്താനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, ലോജിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സുകൾ മൂല്യവത്തായ പരിശീലനവും കാഴ്ചപ്പാടുകളും നൽകുന്നു. 6 മാസത്തെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മുതൽ 12 മാസത്തെ ഡിപ്ലോമ വരെയുള്ള കോഴ്സുകൾ, ഇവ നേടുന്ന കഴിവുകൾ ഇന്നത്തെ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.

തൃശ്ശൂർ, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, ബാംഗ്ലൂർ, പെരിന്തൽമണ്ണ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശാഖകളുള്ള ഐബിസ് അക്കാദമി ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സുകൾ വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഒരുക്കുന്നു.ഇവർ ഇവരുടെ കോഴ്സ് ഓൺലൈൻ ആയും നൽകുന്നു ഈ പരിപാടികൾ വിദ്യാർഥികളെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും വേഗതയേറിയ ലോകത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ നൽകുന്നു.

2 thoughts on “ലോജിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സസ്”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top