ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്‌സ്

ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്‌സ്

ആധുനിക ആരോഗ്യരംഗത്ത് കാർമികതയും കാര്യക്ഷമതയും നിർവ്വഹണത്തിലെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്‌സ് അനിവാര്യമാണ്. ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്‌സ് എന്നത് ആരോഗ്യസേവന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭരണം ചെയ്യുന്നതിൽ ആവശ്യമായ അറിവുകളും കഴിവുകളും നൽകുന്ന പഠന പരിപാടിയാണ്. ഈ കോഴ്‌സ് വഴി കൂടുതൽ കാർമികതയോടെയും വിശ്വസനീയതയോടെയും ആരോഗ്യസേവനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള മികവുള്ള ഭരണാധികാരികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്‌മന്റ്,HR മാനേജ്‌മന്റ്, രോഗികളുടെ സേവനങ്ങൾ, നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ, സുരക്ഷ, എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടാൻ ഈ കോഴ്‌സ് സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്‌സ് ഒരു സംഘടനാ ഘടനയിൽ ഉയർന്ന കാർമികതയും സേവന നിലവാരവും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു.അത്തരത്തിൽ ഈ കോഴ്‌സ് എന്നത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ നിലവാരം ഉയർത്താനും അതിലൂടെ സമൂഹത്തിനു കൂടുതൽ നല്ല സേവനം നൽകാനും തയ്യാറായവരെ തയ്യാറാക്കുന്നു.


കേരളത്തിലെ പല പഠന സ്ഥാപനങ്ങളും ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ വിവിധതരം പഠനപരിപാടികള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പൊതുവെ, ആറു മാസത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകളും ഒരു വര്‍ഷത്തെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകളും സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. ഈ കോഴ്‌സുകൾ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മേഖലയില്‍ ആവശ്യമായ അറിവും കഴിവുകളും വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായകമാണ്.

ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ – ജോലികൾ എന്തെല്ലാം

ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്‌സുകൾ പഠിച്ച ശേഷം ലഭ്യമാകുന്ന വിവിധ തസ്തികകൾ ഏറെയാണ്. ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യോഗ്യതയുറച്ച വ്യക്തി ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ, ഹെൽത്കെയർ മാനേജർ, ക്ലിനിക്കൽ മാനേജർ, ഹെൽത്കെയർ ഫിനാൻസ് മാനേജർ, ഹെൽത്കെയർ കൺസൾട്ടന്റ്, ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ചുമതലകൾക്ക് അർഹത നേടും.

ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ധനകാര്യ പ്രബന്ധനം, രോഗി സേവനങ്ങൾ, ആശുപത്രിയുടെ നിത്യവൃത്തികളും സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെന്റും ഇവരുടെ കീഴിൽ വരും. അതുകൂടാതെ, നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ, ഗുണനിലവാര ഉറപ്പാക്കൽ, അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് നയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവയും ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ്. നിരന്തരമായ പഠനം കൊണ്ടും പരിചയം കൊണ്ടും ഇവരുടെ തസ്തിക ഉയർന്ന്, ആരോഗ്യരംഗത്തെ നേതൃത്വ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും.

ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ – ശമ്പളം അറിയാം

ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മേഖലയിൽ വരുന്ന ഔദ്യോഗിക ശമ്പളം ശരാശരിയിൽ വാർഷികം നാല് ലക്ഷത്തോളമാണ്. ഇതൊരു ശരാശരി മാത്രമാണെന്നതിനാൽ, ചിലരിൽ ഈ തുകയിൽ കൂടിയ വരുമാനം ലഭിക്കാം, മറ്റ് ചിലർക്ക് കുറവോ ലഭിക്കാം. ആഗോള തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ, ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ രംഗത്ത് വരുന്ന വാർഷിക വരുമാനം ഏകദേശം 14 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് അതിലേറെയോ ആകാം. തസ്തികയിലെ പ്രാധാന്യം, യോഗ്യത, കൈയിലുള്ള അനുഭവം, എന്നിവ ശമ്പളത്തിന്റെ തോതിൽ വ്യത്യാസം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ രംഗത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലനം പലവിധമായ അവസരങ്ങൾ തുറക്കുന്നുണ്ട്.

എവിടെ പഠിക്കാം

കേരളത്തിലെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്‌സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് . എന്നാൽ,IACET,NABET തുടങ്ങിയ അക്രെഡിഷൻസ് ഉള്ള ഐബിസ് അക്കാദമി ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നു .ഇവർക്ക് കേരളം ഒട്ടാകെ പലയിടങ്ങളായി ആറിൽ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചെസ് ഉണ്ട് .

2 thoughts on “ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്‌സ്”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top